Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

W poniedziałek, 28 grudnia o godz. 8 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Powiatu w Radomiu, prowadzona w trybie korespondencyjnym. Otworzył ją Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, a jednym z najważniejszych punktów było uchwalenie budżetu Powiatu Radomskiego na 2021 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie przez 24 radnych, biorących udział w sesji.

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Powiatu Radomskiego zostały zakończone przed ustawowym terminem 15 listopada. Projekt uzyskał w dniu 25 listopada pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie został przyjęty przez radnych w poniedziałek, 28 grudnia, podczas ostatniej w bieżącym roku sesji Rady Powiatu.

- To bardzo ambitny budżet, nakierowany na zrównoważone inwestycje w drogi, ochronę zdrowia i edukację. Na zadania drogowe chcemy przeznaczyć ponad 24 miliony złotych ze środków własnych, na inwestycje w szpitalach w Pionkach i Iłży w sumie ponad 22 miliony złotych, a na modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach około 4,5 miliona złotych. W budżecie nie liczymy jeszcze pieniędzy, które chcemy pozyskać z zewnątrz w trakcie roku – mówi starosta radomski Waldemar Trelka.

W ostatnich dniach 2020 roku władze powiatu złożyły jeszcze wniosek w ramach tzw. trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na trzy zadania. Są to: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy liceum w Pionkach, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Iłży oraz kontynuacja prac przy budowie nowego szpitala w Pionkach.

Budżet na blisko 200 milionów

Projekt budżetu Powiatu Radomskiego zakłada dochody w kwocie 171 milionów 606 tysięcy 640,50 złotych, a wydatki w kwocie 195 milionów 773 tysiące 113,81 złotych, z czego 52 miliony 876 tysięcy 581,40 złotych to wydatki majątkowe, czyli na inwestycje. Dług budżetu to 14 milionów 875 tysięcy złotych, a wartość deficytu to w sumie 24 miliony 166 tysięcy 473,31 złotych. Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 7,5 miliona złotych, wolnymi środkami z 2019 roku w kwocie 4 milionów 714 tysięcy 143,66 złotych i niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu.

Ponad 52 miliony na inwestycje

Zarząd Powiatu zaplanował wydatki budżetowe na rok 2021
w wysokości ponad 195,7 milionów złotych. Wydatki majątkowe i inwestycyjne stanowią kwotę ponad 52,8 miliona złotych, z czego najwięcej, bo ponad 24,4 miliona złotych to wydatki na przebudowę dróg powiatowych. Niewiele mniej, bo prawie 22,5 miliona złotych ma zostać wydane na inwestycje w powiatowej służbie zdrowia. Ponad 4,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na powiatową oświatę, czyli przede wszystkim modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Warto jednak dodać, że Powiat Radomski uzyskał na ten cel 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowej, zaś firma budowlana, która zwyciężyła w przetargu zaoferowała wykonanie prac za mniejszą kwotę – nieco powyżej 2,1 miliona złotych.

Inwestycje i remonty drogowe

Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 24.432.060 złotych. Na liście zadań na 2021 rok znalazły się między innymi takie inwestycje, jak:

  • przebudowa ponad 4 kilometrów drogi 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno na terenie gminy Wolanów i Zakrzew,
  • przebudowa 1,9 kilometra drogi 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów na terenie gminy Zakrzew (dokończenie zadania z 2020 roku),
  • przebudowa 1,4-kilometrowego odcinka drogi 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare - Jedlnia na terenie gminy Jastrzębia,
  • przebudowa blisko 1,7-kilometrowego odcinka drogi 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki (ulice Spacerowa i Polna wraz z budową mostu).

Oprócz tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ponad 13,6 miliona złotych, w tym ponad 10 milionów złotych na utrzymanie blisko 500 kilometrów dróg powiatowych, głównie odnowy nawierzchni i remonty cząstkowe, a także remonty mostów.

Inwestycje w ochronę zdrowia

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano kwotę ponad 37,9 milionów złotych na finansowanie zadań rządowych (to głównie składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz niepełnoletnich podopiecznych placówek wychowawczych i opiekuńczych – w sumie ponad 14,6 miliona złotych). Na zadania własne powiatu zaplanowano 23,3 miliona złotych, z czego ponad 22,1 miliona złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje do inwestycji, prowadzonych przez dwa powiatowe szpitale. Szpital w Pionkach ma otrzymać dotację w wysokości blisko 18,7 miliona złotych na kontynuację budowy nowych budynków (I, II i III etap) oraz wkład własny do rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Z kolei szpital w Iłży ma otrzymać ponad 3,5 miliona złotych, głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii czy dalsze prace przy modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego.

Więcej dla edukacji

Na oświatę przeznaczono ponad 32,7 milionów złotych, z czego ponad 28,1 miliona złotych to wydatki bieżące, głównie na utrzymanie 7 powiatowych szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej (łącznie 26,9 miliona złotych). Subwencja oświatowa przekazana samorządowi powiatowemu ma wynieść 19,2 miliona złotych, a pozostała część potrzebnej kwoty, ponad 12,6 miliona złotych, będzie pochodzić z dochodów własnych powiatu.

Inwestycje oświatowe, zaplanowane na 2021 rok to przede wszystkim przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem wyposażenia oraz budowa mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru, na co zaplanowano ponad 4,5 miliona złotych. Oprócz tego ponad 1,1 miliona złotych przeznaczono na remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, a także remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży. Te trzy zadania będą prowadzone w ramach programu Sportowa Polska, współfinansowanego w 50 procentach przez Ministerstwo Sportu.

Oprócz tego radni przyjęli rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018 – 2019, projekt planu pracy Rady Powiatu oraz pracy Komisji Rewizyjnej. Radni uchwalili również niezbędne zmiany w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2020-2021. Przyjęli ponadto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomskim na lata 2021-2025, jak również trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Na zakończenie przewodniczący Krzysztof Murawski podziękował radnym i Zarządowi Powiatu za współpracę oraz aktywne uczestnictwo w obradach najpierw w reżimie sanitarnym, a następnie w trybie korespondencyjnym. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Radomskiego złożył również życzenia pomyślności w nowym roku oraz zaapelował o korzystanie z narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi.

  • data: 2020-12-28