Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

  • MOW w Wierzbicy

Powiat Radomski zgłosił zamiar likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, co w przypadku akceptacji potrwa kilka miesięcy. W jego miejscu ma powstać całkiem nowa placówka: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Zapewni ono realne wsparcie osobom starszym, chorym i wymagającym stałej opieki. Tylko w gminie Wierzbica jest ponad 20 potrzebujących, a w całym powiecie – blisko 200.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Wierzbicy to placówka edukacyjna, do której trafiają dziewczęta w wieku 13-18 lat, kierowane tam na mocy postanowień sądów, sprawiające kłopoty wychowawcze, popadające w konflikt z prawem. Są tam kierowane przez niezależny podmiot, tak zwany Ośrodek Rozwoju Edukacji. Obecnie w Wierzbicy przebywają 32 wychowanki, które kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w zawodach krawcowa i fryzjerka.

Mniej wychowanek, większe koszty

- Liczba dziewcząt w ośrodku zmniejsza się z roku na rok. W roku 2017 było tam 47 wychowanek, co pozwalało na samofinansowanie działalności placówki, ale w 2018 i 2019 roku skierowano tam 32 wychowanki. Pociągnęło to za sobą drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania ośrodka wobec zmniejszającej się kwoty subwencji oświatowej. Różnica w wysokości ponad 362 tysięcy złotych musiała zostać pokryta z budżetu powiatu – tłumaczy Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. - Według szacunków, już w przyszłym roku kwota współfinansowania ośrodka w Wierzbicy może osiągnąć ponad 1 milion złotych przy dalszym utrzymywaniu 32 wychowanek, a jeśli ich liczba zmaleje, kwota ta może być jeszcze wyższa.

Na spadek liczby wychowanek MOW ma również wpływ sytuacja w tym sektorze edukacji specjalnej. W całym województwie mazowieckim w placówkach tego typu jest obecnie ponad 200 wolnych miejsc, zaś w kraju – ponad 1 tysiąc. Dodatkowym argumentem za wygaszaniem działalności wierzbickiego ośrodka są zaawansowane plany Ministerstwa Sprawiedliwości, które zamierza stworzyć sieć państwowych ośrodków wychowawczych, co stworzy swoistą konkurencję wobec istniejących MOW, prowadzonych przez samorządy.

Decyzję podejmą radni

Formalna procedura likwidacji placówki rozpocznie się po przyjęciu stosownej uchwały. Następnie opinię w tej sprawie wyda Mazowieckie Kuratorium Oświaty, zaś swoje stanowisko przedstawią związki zawodowe. Ośrodek zakończyłby działalność do 1 września 2020 roku.

Część nauczycieli - wychowawców MOW w Wierzbicy jest zatrudniona na etatach w innych szkołach, a część, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, będzie mogła przejść do pracy w podobnych placówkach powiatu. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli sąsiednich samorządów wynika ponadto, że ewentualne przeniesienie wychowanek z Wierzbicy do innych placówek będzie możliwe.

Dla potrzebujących mieszkańców powiatu

Po ewentualnej likwidacji MOW, budynki nie będą stały puste, ale mają zostać wykorzystane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Z analizy potrzeb społecznych wynika, że w powiecie radomskim jest duża liczba niepełnosprawnych dorosłych, którym potrzebne jest wsparcie w postaci stałej lub doraźnej opieki, w tym rehabilitacyjnej. W samej Wierzbicy i okolicach są 23 takie osoby, a w całym powiecie - prawie 200 osób.

Powiat Radomski zamierza przystąpić do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Według założeń ministerstwa, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne jest uzupełnieniem istniejącego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w postaci zapewnienia możliwości ich zamieszkiwania w danej placówce (pobyt dzienny lub całodobowy). Podopieczni Centrum, obok różnorodnego wsparcia (w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych czy społecznych), będą mieli zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Nowa jednostka, czyli Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, powstawałaby w ciągu najbliższych miesięcy. Na początku potrzebne jest opracowanie tak zwanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla nowej placówki i byłby to jedyny koszt, jaki na początku tworzenia Centrum poniosłoby Starostwo Powiatowe. Pomysł powołania pierwszej takiej placówki w powiecie radomskim zyskał już akceptację wojewody mazowieckiego, który jednocześnie zadeklarował wsparcie finansowe.

Waldemar Trelka, starosta radomski:

- Powołanie MOW w Wierzbicy było dobrym pomysłem i co do tego nie ma wątpliwości. Ośrodek nie tylko sam się utrzymywał, ale również niejako „zarabiał” na inne placówki oświatowe. Niestety, w kilku ostatnich latach mocno zmieniła się sytuacja w tym sektorze edukacji, w całej Polsce spadła liczba wychowanek tego rodzaju placówek, a koszty ich funkcjonowania znacznie wzrosły. Podobnie było w przypadku wierzbickiego MOW, do którego trafia coraz mniej dziewcząt. Uważam, że nasz powiat, który w tym roku zaczyna realizować poważne zadania inwestycyjne, musi uważnie liczyć pieniądze podatników i kwota 1 miliona złotych, którą trzeba będzie prędzej czy później współfinansować działalność MOW w Wierzbicy, jest po prostu zbyt duża. Staramy się przy tym minimalizować koszty społeczne – nikt z nauczycieli nie traci pracy z dnia na dzień, może zyskać zatrudnienie w innych placówkach powiatu, a samo wygaszanie ośrodka jest procesem, który potrwa przez dłuższy czas. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie powołanie w jego miejsce nowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, ponieważ potrzeby i oczekiwania społeczne w tym zakresie są bardzo duże.

  • data: 2020-01-24