• Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym i zamieszkałe na terenie powiatu radomskiego, do składania wniosków o dofinansowanie.

W ramach modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

- zakupu sprzętu elektronicznego (osoby z dysfunkcją ruchu, słuchu, mowy i wzroku) oraz szkoleń z zakresu obsługi nabytego sprzętu

- dostosowania samochodu,

- kursu prawa jazdy,

- naprawy wózka inwalidzkiego lub skutera

- zakupu skutera,

- zakupu specjalistycznych protez i utrzymania ich sprawności,

- zapewnienia opieki dla osoby zależnej.

W ramach modułu II niepełnosprawni, którzy chcą uzyskać wykształcenie wyższe mogą starać się o dofinansowanie na naukę w szkołach: wyższych, policealnych lub kolegiach. Pomoc otrzymają także Ci, którzy chcą otworzyć lub mają otwarty przewód doktorski. Dofinansowanie nie jest natomiast przyznawane na studia doktoranckie.

Termin składania aplikacji w module I upływa w dniu 30 sierpnia br., a w module II rozpoczyna się 4 września i kończy 10 października 2019 r.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (parter, pokój nr 2). Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o zasadach udzielania pomocy dostępne są na stronie Internetowej www.pcprradom.finn.pl lub bezpośrednio w siedzibie radomskiego PCPR.

Zadanie realizowane jest na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • PEFRON

1000 Znaków do wykorzystania